PSYCHOLOGISTS & PSYCHOTHERAPISTS & LIFE COACHES

Agnieszka Kochanowicz, psychologist / psycholog

PL

Nazywam się Agnieszka Kochanowicz jestem psychologiem, praktykiem IFS, coachem i trenerką. Moim celem jest służyć Ci w budowaniu świadomości kim jesteś i czego chcesz, abyś mógł/mogła w wolności stanowić o sobie, o Twoich relacjach, o ścieżce życiowej czy zawodowej. Chciałabym zaproponować Ci wsparcie w budowaniu kontaktu ze sobą, rozumieniu swoich uczuć, potrzeb, motywacji i strategii, które podejmujesz w życiu. Będę pomagać Ci odkrywać to co dla Ciebie ważne i wartościowe. Potowarzyszę też w tym co trudne, niezrozumiałe czy uciążliwe. Pracuję zgodnie z Porozumieniem bez Przemocy (NVC), gdzie centralne miejsce zajmują uczucia i potrzeby. Wierzę, że każde nasze działanie, bez oceny jakie jest, wyraża nasze dążenie do zaspokojenia najważniejszych potrzeb.

Psychologię studiowałam na Uniwersytecie Warszawskiem (2000-2006). Przez wiele lat wspierałam dzieci w rozwoju w przedszkolach (2008-2016) i ośrodkach wczesnej interwencji w Polsce (2006-2007, 2014-2018). Pomagałam dzieciom z trudnościami w rozwoju wyrażać siebie, a rodzicom zrozumieć i komunikować się ze swoimi dziećmi. Pracowałam z dziećmi uchodźców, na rzecz praw człowieka i edukacji globalnej w Polsce i za granicą. Prócz studiów psychologicznych ukończyłam studia z przygotowania pedagogicznego, kursy z zakresu Porozumienia bez Przemocy, coachingu opartego na potrzebach i szkołę trenerów. Wszystkie te doświadczenia zawodowe, życiowe oraz ścieżka kształcenia utwierdzają mnie w mojej drodze jaką jest wspieranie innych ludzi. Obecnie mieszkam i pracuję w Kopenhadze, gdzie udzielam wsparcia psychologicznego w różnych formach, w zależności od potrzeb i celu, jaki sobie stawiasz:
– konsultacje psychologiczne
– coaching
– terapia dzieci
– sesje empatii
– warsztaty z zakresu NVC
– terapia wg metody IFS (Internal Family System) – SWR (System Wewnętrznej Rodziny)
– konsultacje

Zapraszam do kontaktu i współpracy.

contact

(+45) 81 93 09 03
kochanowicz.aga@gmail.com
www.agnieszkakochanowicz.com

Anna Rybacka, psychologist / psycholog

PL
Nazywam się Anna Rybacka, jestem psychologiem urodzonym i wykształconym w Polsce, a pomaganie innym w kształtowaniu lepszej jakości życia, to moja największa pasja. Prowadzę prywatną praktykę psychologiczną w Kopenhadze, gdzie pomagam m.in. w sytuacjach kryzysowych, stanach obniżonego nastroju, lęku, stresu, niepokoju i braku satysfakcji życiowej. Udzielam wsparcia w rozwoju osobistym i przy podejmowaniu ważnych życiowych decyzji.

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w 2010 roku, a od 2011 roku mieszkam w Danii, gdzie podjęłam dalsze studia, oraz zaczęłam pracę jako nauczyciel i psycholog. Dzięki temu doświadczeniu, oraz kręgom imigrantów polskiej narodowości, jestem dobrze obeznana z wyzwaniami Polaka w Danii. Oczywiście tematyka terapii może nie mieć nic wspólnego z kulturą czy też emigracją. Niezależnie od problematyki moim zadaniem jest pomóc Państwu zrozumieć mechanizmy stojące za zaistniałym problemem, oraz rozwinąć kompetencje potrzebne do poprawienia Państwa sytuacji i jakości życia.

ENG
My name is Anna Rybacka, I’m a psychologist from Poland, living in Denmark since 2011, and I have a private practice in Copenhagen. Working as a therapist and a teacher I have met hundreds of expats, international students, and refugees in Danmark, and I’m familiar with the challenges of living in a foreign country, being far from family and friends, as well as facing cultural differences.

If you’re considering seeing a psychologist, I’m here to help you discover a new perspective on your situation, no matter how overwhelming or trivial the problem might seem to be. My goal is to create a safe space for you, to dive deep into your perspective, and to guide your exploration of new ways of thinking and behaving. I have experience in treatment of stress, anxiety and depression, life crisis, loneliness and low self-esteem, panic attacks, individual therapy as well as couples therapy.

DK
Det kan være rigtig hårdt at være alene med sine problemer. Første skridt kan være, at acceptere at man har brug for professionel hjælp, og at tage kontakt til en psykolog. I terapien kan man få nye perspektiver på den svære situation man står i, og tilegne sig praktiske værktøjer til at tackle problemerne på en hensigtsmæssig måde.

Hvis du tænker du kan have gavn af at tale med en psykolog, er du velkommen til at kontakte mig. Mit navn er Anna Rybacka, og jeg er psykolog uddannet fra SWPS Universitet i Warszawa i 2010. Jeg tilbyder konsultation og terapi i form af personlige, nærværende samtaler i København. Vi tager udgangspunkt i dig og dit perspektiv, og sammen finder og afprøver vi de praktiske redskaber, som virker for dig. Jeg har bl.a. erfaring med behandling af nedtrykthed, stress, angst, depression, livskriser, lavt selvværd, i både individuel terapi og parterapi.

 

contact

(+45) 60 83 50 85
mail@annarybacka.dk
www.annarybacka.dk // www.polskipsycholog.dk

Blanka Parnak, psychotherapist / psychoterapeutka

PL

Chcesz odnaleźć radość i spełnienie w swoim życiu? Poszukujesz sposobów na polepszenie relacji w pracy, w domu? Potrzebujesz wsparcia w zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości? Czujesz,że nadszedł czas, żeby poprawić komfort swojego życia? Chcesz być spokojniejszy, bardziej szczęśliwy?

Zapraszam!

Z dala od domu, w ojczystym języku, bezpośrednio lub za pośrednictwem skype diagnozuję i pomagam.

Jestem terapeutką i pedagogiem. Absolwentką magisterskich studiów pedagogicznych na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam również licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej.

Ukończyłam szkolenia dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą, jak również z osobami ze spektrum autyzmu oraz z ich otoczeniem społecznym, a takżze szkolenia z zakresu pomocy osobom pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Mam doświadczenie w pracy z osobami ze społeczności LGBT, osobami upośledzonymi umysłowo oraz młodzieżą w zakładzie poprawczym.

Obecnie pracuję w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzę poradnictwo oraz terapie indywidualne dla dzieci, nastolatków i osób dorosłych.

Pracuję w oparciu o podejście integracyjne (systemowo-ericksonowskie), łącząc ze sobą również elementy TSR(terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach), terapii Gestalt oraz pracy z ciałem ( w oparciu o typologię charakterów Lowena i Johnssona).

Aktualnie jestem uczestniczką akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pięcioletniego kursu psychoterapii realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu.

contact

(+45) 26 68 54 58
blankaparnak@gmail.com
www.blankaparnak.pl

Izabela Krzywicka, psychologist / psycholog

PL

Nazywam się Izabela Krzywicka. Jestem psychologiem i filologiem mieszkającym i pracującym w Kopenhadze od 10 lat.
Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie a także studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie filologii polskiej i  filologii angielskiej.
Obecnie prowadzę prywatną praktykę psychologiczną w centrum Kopenhagi, gdzie oferuję terapię indywidualną, jak i terapię dla par, w języku polskim i angielskim.
W Polsce pracowałam jako  wykładowca akademicki Wyższej Szkole Zarządzania na wydziale Fizjoterapii, a także na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku.
Od roku 2014 zawodowo współpracuję z klinikami niepłodności w całej Polsce i Europie (między innymi krajach Bałtyckich, Grecji, Cyprze i na Węgrzech), wspomagając pary w rozwiązaniu problemów związanych między innymi z niepłodnością, a także kryzysami i dylematami towarzyszącymi trudnym życiowym decyzjom.
Współpracuję  z Røde Kors Kvindennetværk gdzie pomagam kobietom kierowanym do Czerwonego Krzyża z centrum kryzysowego.
Prowadzę prywatną praktykę psychologiczną w centrum Kopenhagi ( budynek na stacji Charlottenlund) , gdzie oferuję terapię indywidualną, jak i terapię dla par, w języku polskim i angielskim.
Metoda w której pracuję to terapia poznawczo behawioralna (CBT), sięgam także do źródeł Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), a także terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).
W ramach terapii dla osób dorosłych konsultowane są poniższe problemy:
zaburzenia lękowe i fobie
depresje i nerwice, zaburzenia osobowości
PTSD zespół stresu pourazowego
uzależnienia i współuzależnienia
kryzysy osobiste i rodzinne
cierpienia z powodu utraty osób bliskich, żałoba
W ramach terapii dzieci i młodzieży:
depresja i zaburzenia nastroju
zaburzenia zachowania, niska samocena
problemy szkolne i problemy z rówieśnikami
zaburzenia rozwojowe i zaburzenia odżywiania
zaburzenia lękowe, lęk społeczny, lęk separacyjny
zaburzenia PTSD
ENG
My name is Izabela Krzywicka. I am a psychologist and philologist living and working in Copenhagen for 10 years.
I graduated from MA studies in psychology at the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Sopot, as well as MA studies at the University of Gdańsk in the field of Polish and English philology.
In Poland, I worked as an academic lecturer at the Higher School of Management at the Faculty of Physiotherapy, as well as at the Medical University of Gdańsk.
Since 2014, I have been working professionally with infertility clinics all over Poland and Europe (including the Baltic countries, Greece, Cyprus and Hungary), supporting couples in solving problems related to infertility, as well as crises and dilemmas accompanying difficult life decisions.
I work with Røde Kors Kvindennetværk, where I help women referred to the Red Cross from the crisis center.
At present I run a private psychological practice in the center of Copenhagen (building at Charlottenlund station), where I offer individual therapy, as well as therapy for couples, in Polish and English.
The method in which I work is cognitive behavioral therapy (CBT), I also refer to the sources of Solution Focused Therapy (SFT), as well as Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
As part of the therapy for adults, the following issues are consulted:
anxiety disorders and phobias
depressions and neuroses, personality disorders
PTSD post-traumatic stress disorder
addiction and co-addiction
personal and family crises
suffering from the loss of loved ones, mourning
As part of the therapy of children and adolescents:
depression and mood disorders
behavioral disorders, low self-esteem
school problems and problems with peers
developmental disorders and eating disorders
anxiety disorders, social anxiety, separation anxiety
PTSD disorders

contact

(+45)  81 88 35 05
contact@izabelakrzywicka.dk
www.izabelakrzywicka.dk / www.terapiapopolsku.dk

Darmowe konsultacje psychologiczne w dniach środa i czwartek od 9.00 do 13.00